TIÊU ĐIỂM NGÀNH THÉP TRONG THÁNG

TIÊU ĐIỂM NGÀNH THÉP TRONG THÁNG 

 

Ngày 02/08/2016 vừa qua, Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài chính thức có hiệu lực.

 

Trước đó ngày 18/7/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT nqàv 18/7/2016 và Thônq báo kèm theo Quyết định.

 

Ngày 1/9/2016, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 3584/QĐ-BCT V/v áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép hình,thép tấm

Thép hình,thép tấm,thép đại toàn thắng

 

Ngày 3/8/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ và gửi Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ đến các bên liên quan của vụ việc.

 

Ngày 3/3/2016, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 818/QĐ-BCT V/v khởi xướng điều tra đối với mặt hàng này.

 

thép,thép đại toàn thắng,thép tấm

Thép Đại Toàn Thắng,thép hình H

 

MỐT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/9/2016

 

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2016 quy định về thuế suất ưu đãi MFN.

 

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 V/v Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

 

Luật thuế XK, thuế NK 2016 có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 và thay thế Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11.

 

Luật thuế XKN năm 2016 quy định điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá như sau:

 

Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể;

 

Việc bán phá giá hàng hóa là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong  nước.

 

Nguồn:vsa